voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Zeer geëerde gast,
De volgende algemene voorwaarden regelen de overeenkomst tussen u en ons. Houdt u er rekening mee, dat u deze Algemene Voorwaarden goedkeurt bij uw boeking.

§1 Het afsluiten van de overeenkomst
1. De overeenkomst geldt als bindend, als het vakantie-appartement of het vakantiehuis bestelt en toegezegd is of op korte termijn gereserveerd is.
2. De boeking kan doorgaans ook mondeling of schriftelijk (ook per e-mail) plaats vinden. Wat als onderlinge afspraak geldt, is hetgeen op de reserveringsbevestiging beschreven staat. Deze wordt u, voor zover qua tijd mogelijk, schriftelijk aan u verzonden (bij voorkeur per E-mail).
3. De boekende gast neemt, als opdrachtgever, de verantwoordelijkheid over de gezamenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

§2 Diensten, prijzen en betaling
1. De verhuurder is verplicht, de door de gast geboekte vakantiewoning beschikbaar te houden en de overeengekomen diensten te vervullen. Onbeschikbaarheid van de geboekte vakantiewoning, is grond voor een schadevergoedinging tegenover de huurder.
2. Zodra de overeenkomst afgesloten is, wordt een vooruitbetaling van 30% van de overeengekomen totaalprijs verlangt. De rekening hiervoor krijgt de huurder bij de reserveringsbevestiging. Ontvangt de verhuurder niet binnen 14 dagen het bedrag op zijn rekening, dan is deze berechtigd om de overeenkomst te annuleren. (zie §5a).
3. Voor zover er geen andere schriftelijke afspraken gemaakt zijn, geschiedt de betaling van het restbedrag maximaal 4 weken voor aankomst.
4. Mochten de boekings- en aankomstdata korter dan 1 maand uit elkaar liggen, dan behoud de verhuurder het recht om de vakantiewoning tot 1 week voor aankomst gereserveerd te houden. Mocht er dan geen betaling plaats gevonden hebben, dan heeft de verhuurder het recht te storneren.
5. Bij last-minute boekingen (op de dag zelf of tot 3 dagen voor aankomst) kan de betaling op de plaats van bestemming contant of per pin plaats vinden.

§3  Aankomst en vertrek
1. Voor zover er tussen de huurder en verhuurder geen andere schriftelijke afspraken gemaakt zijn, kan de huurder op de afgesproken aankomstdag vanaf 13:00 uur gebruik maken van de vakantiewoning. Bij enkele, aangewezen, objecten kan de huurder er vanaf 15:00 uur in.
2. Het gebruik maken van de vakantiewoning mag enkel geschieden door de, bij de boeking aangemelde personen. Bij aankomst wordt u om uw identiteitsbewijs gevraagd.
3. Op de afgesproken vertrekdag moet de vakantiewoning voor 10:00 uur leeg zijn. In enkele gevallen kunnen hier bijzondere afspraken over gemaakt worden. Voor gebruik tot 18:00 uur, worden de kosten voor een halve dag in rekening gebracht. Voor gebruik tot na 18:00 uur wordt een volle dag in rekening gebracht, afhankelijk van het aantal geboekte personen.

§4 Annulering door de gast (stornering)
1. Alle annuleringen dienen in schriftelijke vorm plaats te vinden.
2. Bij een annulering vanuit de gast, voor het begin van de overeenkomst, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

Annuleringstermijn:

Hoogte van de annuleringskosten:

Annulering tot 40 dagen voor aankomst = 30 % van de totaal prijs

Annulering 30-39 dagen voor aankomst = 40 % van de totaal prijs

Annulering 20-29 dagen voor aankomst = 50 % van de totaal prijs

Annulering 14-19 dagen voor aankomst = 60 % van de totaal prijs

Annulering   7-13 dagen voor aankomst =70 % van de totaal prijs

Annulering   3-  6 dagen voor aankomst = 80 % van de totaal prijs

Annulering   1-  2 dagen voor aankomst = 90 % van de totaal prijs

Annulering op de aankomstdag of niet aankomen = 100 % van de totaal prijs


Als dag van annulering, geldt de dag waarop uw annulering bij ons aangekomen is.

Om annuleringskosten te regulieren, is het aan te bevelen een annuleringsverzekering af te sluiten.

Om annuleringskosten te regelen, is het raadzaam om een annuleringsverzekering af te sluiten.
Om het voor u gemakkelijker te maken om een dergelijke annuleringsverzekering af te sluiten, doen wij hierbij de volgende aanbeveling:

https://www.reiseversicherung.de/vrv/partner/ep-Assistent.html?/ctrl/state=dtl-start&/data/agent/hagtnr=069323&/data/agent/nagtnr=000000


§5 Annulering vanuit de verhuurder
1. Wordt de overeengekomen vooruitbetaling en/of de restbetaling niet binnen de bij §2 genoemde termijn betaald, dan heeft de verhuurder het recht de overeenkomst te annuleren.
2. Verder is de verhuurder berechtigd, om uit zakelijk gerechtvaardige gronden, uit de overeenkomst terug te treden, bijvoorbeeld wanneer:
                1. De verhuurder, buiten zijn macht om, niet in staat is de overeenkomst te vervullen.
                2. De vakantiewoning onder valse voorwendselen (bijv. In persoon of doel) geboekt is.
3. De verhuurder is verplicht de gast per direct te informeren over de annulering, mochten de bovenstaande zaken aan de orde zijn.
4. Bij een gerechtvaardigde annulering vanuit de verhuurder bestaat geen recht op schadevergoeding aan de klant. Betaalde kosten worden terug geboekt.

§6 Aansprakelijkheid
1. De verhuurder is aansprakelijk voor het degelijk uitvoeren van de overeengekomen diensten.
2. Blijkt zich een tekortkoming in de vakantiewoning voor te doen, welke verder gaat dan slechts een ongemak, dan is de gast verplicht dit direct aan de verhuurder aan te geven. Zodra de verhuurder hiervan kennis heeft genomen, zal deze zich inzetten om voor een oplossing te zorgen. De klant is verplicht hem mogelijk te maken de storing zo snel mogelijk te verhelpen en schade te beperken.
3. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de door de gast meegebrachte bagage.
4. De klant is verplicht, door hem toegebrachte schade direct bij de verhuurder te melden en deze zo gering mogelijk te houden.
5. Voor schade waar de klant zelf verantwoordelijk voor is, is de aansprakelijkheid 100%.
6. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door nalatigheid van ouders tegenover hun kinderen.

§7 Slotbepalingen
1. Verandering of aanvulling van de overeenkomst, de reserveringsbevestiging of deze voorwaarden dient schriftelijk plaats te vinden. Eenzijdige veranderingen of aanvullingen door de gast zijn ongeldig.
2. Tot het commerciele verkeer behoren plaats van organisatie, plaats van betaling en jurisidictie van het vestigingsadres van de verhuurder. Voor zover degene waarmee de overeenkomst de voorwaarden (naar §38Abs, 1 ZPO) vervult en er geen inlandse jurisdictie bestaat, geldt de jurisdictie van de verhuurder.
3. Het duitse recht geldt.
4. Zouden enkele voorwaarden uit deze algemene voorwaarden door wetswijzigingen niet meer van kracht zijn, dan heeft dit geen uitwerking op de andere voorwaarden.

Schalkenmehren / Eifel  2021

X